Dr. Oracle

Xem Tất Cả Danh Mục

Xem ThêmTrang Hiện Tại
  1. Trang chủ
  2. Beauty Tips

Beauty Tips

Beauty Tips

Chi tiết bài viết
Tiêu đề DOS-PAW 내 피부 타입은?
Được đăng bởi d**** (ip:)
  • Đánh giá 0points  
  • Ngày 2020-10-07
  • Đề xuất Đề xuất
  • Xem 95어떤 날엔 내 피부가 기름 폭발! 했다가 어떤 날은 속당김이 심하게 느껴진 경험

혹시 있으셨나요?


그렇다면 닥터오라클의 DOSPAW 피부 타입 분류와 함께

내 피부는 어떤 상태인지 정확하게 진단해보세요.


먼저 DOSPAW란, 무엇일까요?

D(Dry)는 수분 지표로 내 피부 속에 수분이 어느 정도 있는지를 측정하는 지표입니다.

O(Oily) 는 유분 지표로 피부에 유분기가 어느정도 있는지를 측정하는 지표입니다.

S(Sensitive)는 민감 지표로 내 피부가 외부 자극에 얼마나 민감한지를 측정하는 지표입니다.

P(Pigment)는 색소 지표로 피부 색소 침착 관련 측정 지표입니다.

A(Acne)는 여드름 지표로 피부 트러블 관련 측정 지표입니다.

W(Wrinkle)는 주름 지표로 내 피부에 주름이 어느 정도 있는지를 측정하는 지표입니다.


이러한 지표를 통해 만들어진 총 64가지의 피부타입입니다.그렇다면 이제 해당 지표를 통해 내 피부타입을 한 번 해석을 해볼까요?

예를 들어 제 피부 타입이 DOsPaW라고 가정한다면


건성이면서 지성인 즉, 수부지 피부를 가지고 있고

피부가 민감한 타입은 아니면서 여드름, 트러블도 많지 않지만

피부 색소 침착이나 깊어지는 주름이 걱정인 피부를 가지고 있다고

해석할 수 있습니다.


자! 이제 단 1분이면 됩니다!

지금 바로 MY SKIN TYPE을 클릭하여

정확한 내 피부타입을 알아보세요!

Tệp đính kèm DOSPAW.jpg
Mật khẩu Vui lòng nhập mật khẩu của bạn để xóa hoặc sửa tin nhắn.
Sửa nhận xét

Mật khẩu :

/ byte

Mật khẩu : Gửi Hủy

Thêm Nhận Xét
Thêm một nhận xétTên : Mật khẩu : Xem Câu Trả Lời

Bao gồm 10-16 kí tự chứa ít nhất hai chữ cái in hoa và in thường/số/kí tự đặc biệt

/ byte

Vui lòng không dùng dấu cách. (phân biệt dạng chữ)

Nhận xét chỉ được phép thêm bởi Thành viên .
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close